תקנון/תנאי שימוש – “המורה הפרטי”

ברוכים הבאים לשירות “המורה הפרטי” (בערבית: “المعلم الخصوصي”)  (להלן: “השירות”) אשר בבעלות סמארטק השכלה דיגיטלית בע”מ, ח.פ 51-605122-4 (להלן: “מפעילת השירות” או “החברה”) בכתובת עין גדי 4, חדרה.

השימוש באתר כפוף להוראות התקנון בדף זה. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר וההצטרפות מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן. אישור המשתמש כי קרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה כנגד מפעילת השירות.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם בהתאם להחלטות מפעילת השירות. השימוש בתכנים המוצגים באתר, בקורסים ובמוצרים השונים אותם מציעה החברה יעשו על אחריות המשתמש בלבד.

כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

המוצר

מוצר משלים אותו מציעה החברה לקהל לקוחותיה. ברכישת מוצר זה יקבל המשתמש מורה פרטי אשר יהיה זמין בצ’ט חי של אתר הקורס. החברה מתחייבת ל120 שעות זמינות בחודש, מובהר בזאת כי לא תתקיים כל פגישה פרונטלית עם המורה הפרטי שיועד לך והזמינות תעשה על ידי הצ’ט באתר הקורס בלבד.

המורה הפרטי יהיה זמין לכל שאלה, הבהרה או בעיה העולה למשתמש מתכני הקורס. עם זאת המורה הפרטי לא יבצע חזרה על שיעורים ו/או נושאים שלמים לטובת עניינים אלו תכני הקורס עומדים לשירות המשתמש בכל זמן נתון.

בנוסף יבצע המורה הפרטי שידור לייב שבועי במהלכו יוכל המנוי להשתתף, לשאול שאלות, להעלות בעיות ומכשולים ולקבל מענה מידי כולל הדגמות ותיקונים. המורה הפרטי יהיה זמין למנוי למתן פידבקים ובדיקת עבודות הקורס.

רכישה באתר

בעצם ביצוע הרכישה באתר הינך מצהיר ומתחייב כי מלאו לך 18 שנים וברשותך כרטיס אשראי בתוקף. במקרה בו מדובר ברכישה עבור קטין מתחת גיל 18 הינך מצהיר כי מובן לך שכל התנהלות מול מפעילת השירות תעשה באמצעותך ובאישורך ולא תהיה לך כל טענה בקשר לכשרותו המשפטית של מבצע העסקה.

תשלום, אחריות על אספקה וביטול עסקה

מוצר זה הינו מינוי חודשי מתחדש הניתן לביטול בכל עת. המינוי יהיה בתוקף מיום הרכישה עד לאותו יום קלנדרי בחודש העוקב ללא כל התחשבות בשעת הרכישה. במקרה של ביטול לאחר ו/או באותו היום הקלנדרי של החודש העוקב, ישלם הרוכש את דמי המנוי החודשי עד לסיום החודש בו התקבלה ההודעה על בקשת הביטול.

לדוגמא:

נרשם המשתמש לשירות ביום 15.4 וביקש לבטל את המינוי ביום-16.5 ישא בתשלום החודשי עד ליום 15.6 ולאחר מכן מינויו יבוטל.

למען הסר ספק נבהיר כי גם אם הודעת הביטול תתקבל בדואר האלקטרוני ביום החיוב עצמו, קרי ה-15.4 בדוגמא לעיל, עדיין ישא המשתמש בתשלום החודשי עד תום החודש, קרי עד ליום 15.6.

דוגמא נוספת:

ביקש אותו משתמש מהדוגמא לעיל לבטל את המינוי ביום-14.5 לא ישא בכל תשלום נוסף ומינויו יתבטל ביום 15.5.

למען הסר ספק, ליווי המורה פרטי יעמוד בתוקפו עד לסוף תקופת התשלום, אם נתייחס לדוגמאות שלעיל קרי ליווי המורה פרטי יינתן ברציפות עד ליום ביטולו בפועל 15.6 ו15.5 בהתאמה.

לאחר הרכישה תקבל קישור למייל אותו עדכנת במערכת ובו פרטי התחברות למערכת התלמידים בה נמצא הקורס ומערכת הצ’ט עם המורה פרטי שצוות לך.

התוכנית תישלח במייל שיסופק בזמן הרכישה עד 12 שעות מרגע הרכישה במייל.

בכל מקרה על מנת לבטל את המינוי עליך לפנות בבקשה מסודרת למייל התמיכה –

tahadath.school@gmail.com

 

הבקשה לביטול הינה מרגע שליחת המייל לחברתנו ולא בשום אמצעי אחר.

אחריות

מובהר למשתמש כי עליו לפנות בצורה נאותה ומכבדת למורה פרטי שצוות לו וכי החברה שומרת על זכותה לבטל את המינוי בכל עת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם כתוצאה מהתנהגותו של הרוכש וכן מכל סיבה אחרת כפי שהיא מוצאת לנכון.

שימוש לרעה באתר ובתכניו

החברה שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול השירות, המוצרים והשירותים הניתנים בו.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהפעולות הבאות ביחס לשם המשתמש והסיסמה שהוקצו לו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית:

העברת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג’ בין אם בתמורה ובין אם לאו;
7מכירת שם המשתמש ו/או הסיסמה לצד ג’;
מתן גישה לתוכן השירות לצד ג’ באמצעות שם המשתמש והסיסמה.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהעברה ו/או שימוש לא מורשה ו/או מכירה של מידע סודי, כהגדרתו להלן, לצד ג’ כלשהו אסורים בהחלט ומהווים שימוש לרעה אשר חושפים את המשתמש לתביעה אזרחית.
ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, החברה תגביל כל פעולה של משתמש ו/או תשהה כל פעולה של משתמש ו/או תסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או תמנע גישה של משתמש ותנקוט בצעדים טכנולוגיים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותיה שלה ו/או של צדדים שלישיים.

המשתמש נדרש לדווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר השתתפותו של משתמש בתכנים המוצעים על ידה, לרבות קורסים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הליכים משפטיים

תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי החברה הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.

כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר לתקנון ו/או לביצועו יתבררו בפני בית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב ובמחוז זה בלבד.

אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

אישור תנאי השימוש

המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירה, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לחברה בקשר איתם.

צוות החברה מאחל לכם גלישה מהנה ונעימה!